1. Siemen Osinga
2. Appie Hes
3. Roel Woudstra
4. Abe Valkema
5. Germ-Jan Hes
6. Sjouke Boersma
7. Klaas Jaarsma
8. Hette Kaspersma
9. Klaas de Groot
10. Cornelis Boersma
11. Evert Witteveen
12. Jurjan Posthuma
13. Gerrit Martens
14. Harrit Stegenga
15. Anton Hoekstra
16. Pieter Osinga
17. Suardus Douwsma
18. Wiebe Valkema
19. Feike Jagersma
20. Wiepke Tysma
21. Jetze Terpstra
22. Æde Hoekstra
23. Arno Hiemstra
24. Rinze de Boer
25. Frâns Veldmans
26. Heero Hoekstra
27. Johannes Hoekstra
28. Gerrit Hielke Martens
29. Yassin Visser
30. Fedde Hoekstra
31. ‘d Ald Herberch yn e iel-aek
32. Klaas Hoekstra
33. Jolke Groenveld
34. Folkert Groenveld
35. Johan Altena