Ek hat de KNVB de yndieling fan de hjerstreeks foar Oudega 45+ bekend makke. Yn stee fan 4 wedstriiden op in jûn spilet it no 3 wedstriiden want it is in poule fan 4. Dat betsjut ek dat it op 4 wedstriiddagen (freed) yn stee fan 5 wedstriiddagen yn akje komt. 
De tsjinstanners yn dizze 1e klasse 08 binne HJSC 45+, Renado 45+ en VVI 45+. Ek hjir wurd it spielskema letter bekend makke troch de KNVB. De spieldata bin wierskynlik: freed 14 septimber, freed 28 septimber, freed 12 oktober en freed 2 novimber. Letter dus mear.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen