Naar aanleiding van de vergadering van de Club van 50 van v.v. Oudega van afgelopen vrijdag 19 oktober 2018 zijn de volgende reglementen opgesteld:

1.       De Club van 50 heeft als doel VV Oudega SWF financieel te ondersteunen door middel van de aanschaf van materialen ten bate van het algemeen gebruik door leden van VV Oudega SWF die niet uit de gewone middelen gefinancierd kunnen worden.

2.       Leden van de Club van 50 betalen 50, - contributie per jaar. De contributie dient in februari van elk kalenderjaar te worden voldaan. Alle leden ontvangen via mail een betalingsverzoek. Opzegging is mogelijk via een mondelinge of schriftelijke melding bij een van de bestuursleden van de Club van 50. Daarnaast eindigt het lidmaatschap wanneer:

-          Het lid ondanks betalingsherinnering niet betaalt.

-          Het lid komt te overlijden.

Wanneer het donateurschap in de loop van een kalenderjaar wordt beëindigd, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar verschuldigd.

3.       Er wordt eenmaal per jaar een Club van 50 vergadering uitgeschreven, met als vast agendapunt de besteding van de gelden.

4.       Verzoek tot sponsoring.

Iedere donateur van de Club van 50 en ieder lid van VV Oudega SWF kan een sponsoraanvraag indienen. Deze aanvraag dient schriftelijk bij een van de bestuursleden van de Club van 50 te worden ingediend, voorzien van een argumentatie en een kostenberekening. Het bestuur van de Club van 50 beoordeelt de aanvraag en neemt een beslissing over eventuele honorering van de aanvraag. Een investering wordt in principe alleen toegekend als deze een toegevoegde waarde heeft voor VV Oudega SWF en waarvoor binnen VV Oudega SWF geen budget beschikbaar is.

5.       Wat krijgt de donateur ervoor terug.

Leden van de Club van 50 krijgen een vermelding op het sponsorbord in de kantine van “It Joo” en een vermelding op de website van VV Oudega.

6.       Gevallen waar dit reglement niet in voorziet, beslissen de leden op de algemene Cv50 ledenvergadering

7.       Bij eventuele opheffing van de Club van 50 vervalt haar opgebouwde vermogen automatisch aan de VV Oudega SWF.

8.       Wijzigingen van dit reglement kan alleen geschieden in een algemene Cv50 ledenvergadering. Voorstellen tot wijziging van het reglement dienen te worden ingediend bij het bestuur van de Cv50. De voorstellen worden opgenomen in de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen