Op zaterdag 19 januari vindt dus de Algemene Ledenvergadering van v.v. Oudega om 16:45 in M.F.C. It Joo Plaats. Alle leden van de club vanaf 18 jaar zijn hiervoor uitgenodigd. De vorige Algemene Ledenvergadering was op vrijdag 24 november 2017. Klik hier voor de notulen van deze vergadering in PDF. 

Algemene Ledenvergadering V.V. Oudega Notulen
24 november 2017, 20:00 It Joo
Met kennisgeving afwezig: Aede Hoekstra, Henri Kraak, Rinze de Groot, Rinze Veenstra, Haintsje
Jansen.
1. Opening
Om ongeveer 20:00. Speciaal welkom voor erelid Klaas Regeling en leden van verdienste
Germ Jan Hes, Lutske Wildschut.
2. Vaststelling agenda
Extra punten zijn toegevoegd; Club van 50 en eventuele samenwerking Heeg.
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 11 november 2016
Germ Jan: Koopmans voor sponsoring van het tweede, dit is afgeblazen omdat er anders
teveel shirts waren waar niks mee gedaan wordt.
Lichten op het veld; dit wordt nogsteeds onderzocht wat de opties zijn.
4. Mededelingen
70 jarige jubileum feest zal plaatsvinden in het weekend van 1 & 2 juni.
Op 13 januari het mixtoernooi in de zaal, aansluitend de nieuwjaarsborrel.
5. Jaarverslag secretaris
Klaas Jaarsma: Er zijn in totaal 31 leden uitgeschreven, dit zijn naast een aantal senioren ook
veel jeugdspelers.
6. Jaarverslag jeugdsecretaris
Sjouke Boersma: De aangestelde trainer door Heeg haalt jeugdleden bij Hommerts en
Oudega vandaan, hij is hierop aangesproken door de hoofdbesturen.
7. Jaarverslag acticomité
Geen op- of aanmerkingen.
8.a) Jaarverslag penningmeester
29027
Sjouke vraagt of er ook een begroting gemaakt is, omdat er dit seizoen aanzienlijk
minder leden zijn. Deze is globaal gemaakt, uiteindelijk is voor volgend seizoen
eenzelfde winstopbrengst begroot.
Sietske vraagt of de boetes van spelers inkomsten of uitgaven zijn. Deze moeten op
€0 staan.
b) Verslag kascommissie (Anton Hoekstra, Pieter Hoogterp) en benoeming nieuwe kascommissie
Akkoord is gegeven door Anton Hoekstra en Pieter Hoogterp. Pieter Hoogterp streed
af, Rinze de Boer neemt zijn plek over.
c) Vaststelling contributie
De €140 voor de senioren blijft staan, hoeft niet verhoogd te worden.
d) Contributie 45+
Er wordt voorgesteld om de spelers uit het 45+ team €95 te laten betalen. Sjouke
vind dat zij hetzelfde bedrag als de reguliere senioren moeten betalen.
Het bestuur besluit dat de spelers van het 45+ team €95 gaan betalen.
9. Bestuursverkiezing
Pytsje van der Meulen en Cornelis Boersma zijn allebei aftredend en herkiesbaar. Er zijn
echter geen tegenkandidaten en ze worden herkozen voor een termijn van 3 jaar.
10. Jeugd OHH
Patrick: Aan het begin van het seizoen gebeurde er veel wat bijna resulteerde in een
opbreken van OHH. Dit is opgelost en nu loopt het allemaal goed. Er is een bestuurslid van
Heeg uit het jeugdbestuur gestapt, dit is een kans om nog een oudegaaster in het
jeugdbestuur te krijgen. Dit zal het aantal binnen het bestuur gelijktrekken waardoor Oudega
meer te zeggen krijgt binnen het jeugdbestuur. Lutske oppert dat Patrick ouders van
jeugdleden moet gaan benaderen om tot een oplossing te komen. Ook zijn er te weinig
vrijwillige leiders en trainers, hierdoor is het jeugdbestuur bijna gedwongen om betaalde
trainers op de recreatieteams te zetten.
Lutske: Het doorgeven van afgelaste wedstrijden moet beter doorgegeven worden, het is al
een aantal keren gebeurt dat er een scheidsrechter staat terwijl de wedstrijd niet doorgaat.
De opbrengst van de chocoladeletter actie is nog niet duidelijk. Na de winterstop zullen er in
Oudega niet meer wedstrijden gespeeld worden, dit omdat de wedstrijden per dorp verdeeld
worden naar aanleiding van het ledenaantal per club.
11. Senioren V.V. Oudega
Klaas Jaarsma: Het eerste presteert wisselvallig. De trainingopkomst was begin van het
seizoen erg goed, zodra het weer minder werd, werd de opkomst ook minder. De
wedstrijden zijn erg wisselvallig, er zijn wijzigingen in de opstelling gedaan waardoor het
beter loopt. Het aanvallende spel is vervangen door aanpassend voetbal, na de winterstop
hopelijk meer richting aanvallend. Het puntenaantal is teleurstellend voor iedereen.
Onderling loopt het ook goed.
Sietse Broersma: Tot nu gaat het goed. Ze hebben nog altijd geen vaste keepster, er zijn 4
speelsters die zich hebben aangemeld, zij gaan rouleren. Voor de winterstop hopen op 20
punten. De opkomst is goed, dames komen terug van studeren om te trainen. Combinatie
met Marten gaat goed.
Wiebke: Het voetbal gaat steeds beter. Het aantal spelers groeit, het aantal blessures ook.
De trainingsopkomst is redelijk, dit komt mede door blessures. Het puntenaantal kan beter.
Het is nog onduidelijk of er na de winter in dezelfde competitie gespeeld zal worden, dit
wordt wel gehoopt zodat er in de regio gespeeld kan worden.
12. Zelfwerkzaamheid en oud papier
Oud papier: loopt goed, er wordt wel verzocht om het schema eerder bekend te maken
zodat iedereen er rekening mee kan houden. Als er buitenaf papier wordt opgehaal zijn er 2
containers, anders 1. Sietske heeft het idee dat de Rigedyk niet op de hoogte is wanneer het
opgehaald wordt, misschien dat dit nog doorgegeven kan worden.
Maaien hoofdveld: er moet een nieuwe machine komen omdat de oude niet meer goed is.
Hierbij moeten dan ook nieuwe vrijwilligers komen die willen maaien. Een nieuwe machine
kost rond de €6000. De gemeente maait voor ongeveer €2000 per jaar. Op lange termijn is
het het voordeligst om het zelf te gaan maaien. Er wordt besloten om het maaien weer door
de gemeente te laten doen. Dit zal na de winterstop ingaan.
13. Club van 50
Johannes Hoekstra heeft afstand genomen van de Club van 50. Klaas de Groot doet nu de
financien, en heeft ook een nieuwe rekening geopend, het geld is hier nog niet op
overgeboekt. Anton gaat ook in de club van 50. De club van 50 gaat met zijn allen bij elkaar
zitten om te kijken wat ze gaan doen, er kunnen nog leden bij.
14. Samenwerking Heeg
Heeg en Oudega hebben beide een commisie samen gesteld. Pier, Klaas Regeling en Sjouke
zitten in deze commisie. Blauwhuis is allereerst benaderd om met elkaar om tafel te gaan, zij
hebben dit afgewezen. Hommerts en Heeg zijn ook allebei weer benaderd, zij staan beide
open voor een gesprek om te kijken wat de opties zijn en of er een toekomst samen inzit.
Zodra dit gesprek is geweest wordt het teruggekoppelt. Op geen van de commisies zit een
druk, zij gaan eerst allemaal kijken wat de opties zijn en hoe iedereen er in staat.
Klaas Hoekstra vind dat er misschien wel een tijdsdruk op zit, met zicht op doorstroom uit de
jeugd en het gebrek aan prestatievoetbal in Oudega.
Klaas Jaarsma benoemt nog dat het belangrijk is om de gemeente ook mee te nemen in het
onderzoek omdat de gemeente heeft gezegd dat er bij een fusie het hoogstwaarschijnlijk is
dat de sportaccomodaties Oudega en Hommerts gesloten worden.
15. Rondvraag
Lutske: eco support heeft zijn kledingbakken weggehaald, deze worden niet vervangen.
Durk Jan: In het oudpapier schema moet er eigenlijk iemand bij, het komt vaak voor dat er
iemand niet op komt dagen zonder dat diegene vervanging zoekt. Iedereen moet zelf
vervanging zoeken.
Sietse: Compliment dat het trainingsveld en hoofdveld er zo mooi bij ligt.
Germ Jan: Er is in augustus een mail gestuurd, hier is nooit een reactie op gegeven.
Gerrit: worden er ook weer bekerwedstrijden gespeeld? Klaas antwoord dat deze beslissing
bij de spelers ligt, als zij willen dan kan het gewoon geregeld worden.
16. Sluiting
Om 21:45 sluit voorzitter de vergadering.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen