Ter beoordeling voor de Algemene Ledenvergadering van v.v. Oudega op vrijdag 31 januari de notulen van de vorige ALV op zaterdag 19 januari 2019:

Notulen Algemene Ledenvergadering v.v. Oudega
Zaterdag 19 januari 2019 om 16:45 uur in it It Joo
Met kennisgeving afwezig:
Klaas Regeling, Henri Kraak, Wilhelm Roseboom, Anne-Jelle Hoekstra, Reinder Hoekstra, Jurjan Posthuma,
Okke van der Kamp, Evert Terpstra, Symen Osinga en Sjouke Boersma
1. Opening
Om 16.45 uur opent voorzitter Gerrit Martens de vergadering en verwelkomt alle aanwezige 38 leden inclusief de leden van verdienste.
2. Vaststelling agenda
Als extra punt onder 11a wordt het punt 35+ elftal toegevoegd.
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 november 2017
Er zijn vanuit de vergadering verder geen op- of aanmerkingen op de notulen meer waarna deze unaniem worden goedgekeurd en vastgesteld.
4. Mededelingen
- Voorzitter legt de bedoeling en de werkwijze van de “Denktank” uit die momenteel uit zo’n 10 personen bestaat. Een groepje dat zich met van alles en nog wat rondom de club bezig houdt en een aanvulling is op het bestuur. Momenteel gaat de meeste aandacht uit naar werkzaamheden op en rondom het veld, zoals de reclameborden en de sproei installatie. De “Club van 50” heeft een financiële bijdrage geleverd waarmee de sproei installatie kan worden uitgebreid zodat de komende zomer het hele veld kan worden besproeid.
- Verder vraagt de voorzitter aandacht voor de sleutels van de kleedboxen. Er zijn volgens It Joo 20 sleutels in omloop waarvan 3 niet bekend zijn wie deze in het bezit heeft. Mocht iemand een sleutel over hebben, dan deze niet doorgeven aan een ander maar inleveren bij voorzitter Martens.
Sietse Broersma geeft aan dat hij toe is aan een nieuwe sleutel. Zodra er één vrijkomt, krijgt hij een andere sleutel.
5. Jaarverslag secretaris
Bestuurslid Yme Vonk leest het jaarverslag voor dat mede is geschreven door een bijdrage van Klaas Jaarsma (2e elftal) en Freeke Hendrikse (DA1). Er zijn vanuit de vergadering verder geen op- of aanmerkingen op het jaarverslag meer waarna deze unaniem worden goedgekeurd en vastgesteld.
6. Jaarverslag jeugdsecretaris
Er zijn vanuit de vergadering verder geen op- of aanmerkingen op het jaarverslag jeugdsecretaris meer waarna deze unaniem worden goedgekeurd en vastgesteld.
7. Jaarverslag actiecomité
Er zijn vanuit de vergadering verder geen op- of aanmerkingen op het jaarverslag actiecomité meer waarna deze unaniem worden goedgekeurd en vastgesteld.
8.a) Jaarverslag penningmeester
Penningmeester Feike Jagersma licht het verslag toe aan de hand van de stukken die in de vergadering worden uitgedeeld.
Jacob van der Goot vraagt of de opbrengst van het oud papier is gedaald door de prijs of de hoeveelheid oud papier. Feike antwoordt dat de hoeveelheid redelijk gelijk is gebleven maar dat de prijzen lager zijn geweest.
b) Verslag kascommissie (Anton Hoekstra en Rinze de Boer) en benoeming nieuwe kascommissie
Anton Hoekstra geeft aan dat het er allemaal prima uitzag en dat ze hun goedkeuring hebben gegeven. Anton treedt af uit de kascommissie en Sietze Verbeek biedt zichzelf aan voor zitting in de kascommissie.
c) Vaststelling contributie
Het bestuur stelt voor om de contributie voor iedereen vanaf volgend seizoen met 5 euro te verhogen. Dit heeft mede te maken met een grotere afdracht voor de jeugdleden aan OHH.
Frâns Veldmans merkt op dat de hoofdsponsor De Hypotheker in 2017-2018 geen sponsorbijdrage heeft gegeven i.v.m. nieuwe tassen en polo’s het jaar ervoor. Hoe zit dat nu? Feike antwoordt dat er een kleinere bijdrage is gegeven.
Voorzitter voegt eraan toe dat er op korte termijn met deze en ook andere sponsors om tafel zal worden gegaan nu er weer een compleet bestuur is.
Op de vraag van Frâns hoe de nieuwe begroting eruit ziet, antwoordt Feike dat deze hetzelfde is als vorig jaar.
Op de laatste vraag van Frâns waarom er meer per jeugdlid moet worden afgedragen, antwoordt de voorzitter dat dit vooral te maken heeft met meer betalende jeugdtrainers binnen de OHH.
9. Bestuursverkiezing
Het bestuur is blij te kunnen melden dat de 2 dames Sietske Rijpma en Miranda Ekas bereid zijn gevonden om tot het bestuur toe te treden. Er zijn geen tegenkandidaten gemeld bij het bestuur. Alle aanwezigen van de vergadering zijn het eens met de toetreding tot het bestuur van Sietske en Miranda en dus wordt er verder niet officieel gestemd en zijn de dames hierbij aangenomen. Voorzitter bedankt de beide dames en heet ze van harte welkom in het bestuur.
10. Jeugd OHH
- Voorzitter Martens legt uit dat er geregeld de vraag is vanuit de ouders om jeugd zoveel mogelijk bij leden uit eigen dorp te laten voetballen. Dit is best lastig maar bij de jongste jeugd (F’s) is dit wel de insteek. Ook bij JO-9 en JO-10 hebben ze een eigen team met spelers uit eigen dorp.
- Bestuur is verheugd te kunnen melden dat er nu vanuit Oudega weer 4 personen zitting hebben in het jeugdbestuur waaronder de net toegetreden Freeke Hendrikse. Verder zitten er namens Oudega in: Patrick Hiemstra, Grietsje van Netten en Æde-Piet Hoekstra.
- Pier van der Meer vraagt nog of het nodig is een overleg met ouders te plannen over indeling van teams etc. Patrick Hiemstra merkt op dat hier binnenkort in alle dorpskranten een tekst en uitleg wordt geplaatst om zo het beleid toe te lichten. Verder is en blijft het lastig om ouders er meer betrokken bij te krijgen is de algemene ervaring binnen de club.
11. Senioren v.v. Oudega
Patrick oppert het idee om een 35+ team (op een ½ veld) op te richten. Bestuur kan zich hierin wel vinden maar het moet niet ten koste gaan van het herenteam of het 45+ team. Voorzitter stelt voor dat Patrick dit oppakt en eerst eens goed gaat kijken of er genoeg draagvlak voor is. Je hebt minimaal 10 spelers nodig.
Verder zal Patrick, op vraag van voorzitter, uitzoeken hoe het zit met het lidmaatschap van de meisjes onder 17 en eventueel meevoetballen met de Dames 1. Volgens leider Marten Walinga kan hij ze nu niet toevoegen. Bestuur neemt dit punt mee en komt er bij Marten op terug. Zodra meisjes senior zijn worden ze lid van v.v. Oudega is de afspraak.
Bij het herenteam loopt het dit seizoen aardig, al waren er in het begin van het seizoen bij de bekerwedstrijden wat opstartproblemen. Voorzitter hoort ook wel eens de verhalen dat spelers willen stoppen met voetballen, maar hij vraagt een ieder om hierover goed na te denken en niet te snel te stoppen nu we als club weer iets aan het opbouwen zijn.
12. Rondvraag
 Lutske merkt op dat er nog steeds niets is gebeurd aan de kapotte douches in box 2, is al 1 ½ jaar lang stuk. Ook in box 3 zijn 2 douches kapot en werkt de afzuiger niet. Bestuur zal dit weer gaan aankaarten bij het hoofdbestuur van it Joo, geeft de voorzitter aan.
 Hoe komt het met het rookbeleid, vraagt Lutske. Voorzitter legt uit dat dit vanuit de OHH is ingesteld en dat er een bordje bij de ingang komt te hangen. Club zal niet te moeilijk doen als Lutske bij haar eigen hokje een sigaret opsteekt, legt hij uit.
 Klaas Jaarsma merkt op dat het achterste licht op trainingsveld kapot is en vraagt of LED verlichting ook iets is. Johan Altena antwoordt hierop dat dit onbetaalbaar is. Bestuur neemt dit punt wel ter overweging mee.
 Sietse Broersma vraagt om extra aandacht voor het trainingsveld en het kleine schopveldje. De droge zomer en 2 feesttenten hierop zijn daar mede de oorzaak van. Belangrijk om dit met vrijwilligers goed te blijven onderhouden. De sproei installatie wordt volgend jaar uitgebreid, legt de voorzitter uit maar hij zegt ook toe contact met de gemeente op te nemen over de velden. Vanwege de slechte toestand van het kleine veldje zullen de pupillen eerst weer op het hoofdveld hun wedstrijden gaan spelen.
 Ook wil Sietse binnenkort even om tafel met het nieuwe bestuur om dingen te bespreken zoals o.a. zijn trainingsvergoeding.
 Rink Bootsma vraagt of er meer dingen rondom het veld moeten worden aangepakt aangezien hij wel wil helpen. Voorzitter geeft aan dat hij het beste even met Pier van der Meer kan overleggen aangezien die voor bepaalde werkzaamheden nu het aanspreekpunt is.
 Rinze Veenstra had ook een vraag over het slechte veldje maar geeft nu zelf al aan dat ze zaterdags een veldje voor de pupillen op het hoofdveld zullen uitzetten om daar te kunnen voetballen met de pupillen.
 Het is voor Marten Walinga niet helemaal duidelijk wie consul, wedstrijdsecretaris is etc. Hij zou dit graag helder willen hebben, vooral bij afgelastingen. Voorzitter belooft hem dat er een taakverdeling op papier komt nu het hoofdbestuur weer compleet is met 5 personen.
13. Sluiting
Om 18.05 uur sluit de voorzitter de vergadering. Notulist: Germ-Jan Hes