Mei fertriet hat v.v. Aldegea kennis naam fan it fersjerren fan Gatze Jansen (70). Jansen is aktyf spiler fan ús fuotbalklup west en dernei 4 jier besjoerslid en in oantal jierren lieder fan it earste alvetal. Wy winskje syn frou Fokje, bern, bernsbern en fierdere famylje in protte sterkte en kreft ta. 

 

Gatze JansenGatze Jansen (rjochts) tiidens de promoasje fan v.v. Aldegea nei de 4e klasse yn 1992.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen