De aksje "Tank & Schenk" hat v.v. Oudega op 'e nij in moai bedrach oplevere. Tankstatsjon Peut Attema yn Heech hat € 352,55 nei ús klup oermakke oer de perioade fan maart 2019 oant maart 2020. Foar elke tankte liter kinne je € 0,01 donearje oan v.v. Aldegea middels in druk op de iPad die yn de shop fan it tankstatsjon oan De Draei 1 yn Heech stiet. v.v. Aldegea is Peut TANKber foar dizze moaie aksje die't al in oantal jierren duorret!

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen