Teamfoto veraf 2018 2019 1024x768
Seleksje:
Johan Altena
Sjouke Boersma
Jacob van der Goot
Foeke Groenveld
Folkert Groenveld
Klaas de Groot
Germ-Jan Hes
Reinder Hoekstra
Jelle Osinga
Siemen Osinga
Klaas Regeling
Albert Reinstra
Evert Terpstra
Jan Thieme
Frâns Veldmans
Yme Vonk

Lieder: Frâns Veldmans (06-15447666).

Training op tongersdei om 20:00 troch Wiepke Tysma as er op de freeds gjin wedstryden binne.

Nummer Datum Tijd Thuisteam Uitteam Plaats
121872 3-4-2020 19:30 HJSC 45+1 Oudega 45+1 HOMMERTS
122236 3-4-2020 20:30 Oudega 45+1 QVC 45+1 HOMMERTS
121558 3-4-2020 20:00 V.V. Heeg 45+1 Oudega 45+1 HOMMERTS
121874 17-4-2020 20:00 HJSC 45+1 Oudega 45+1 HEEG
122237 17-4-2020 20:30 Oudega 45+1 QVC 45+1 HEEG
121560 17-4-2020 19:30 V.V. Heeg 45+1 Oudega 45+1 HEEG
122238 8-5-2020 20:30 Oudega 45+1 HJSC 45+1 STAVOREN
122331 8-5-2020 19:30 QVC 45+1 Oudega 45+1 STAVOREN
121562 8-5-2020 20:00 V.V. Heeg 45+1 Oudega 45+1 STAVOREN
122240 22-5-2020 20:30 Oudega 45+1 V.V. Heeg 45+1 OUDEGA SUDWEST-FRYSLAN
122239 22-5-2020 19:30 Oudega 45+1 HJSC 45+1 OUDEGA SUDWEST-FRYSLAN
122332 22-5-2020 20:00 QVC 45+1 Oudega 45+1 OUDEGA SUDWEST-FRYSLAN