Teamfoto veraf 2018 2019 1024x768
Seleksje:
- Johan Altena

- Sjouke Boersma

- Siemen Osinga

- Klaas Regeling

- Jelle Osinga

- Jurjan Posthuma

- Evert Terpstra

- Jetze Terpstra
- Jacob van der Goot
- Folkert Groenveld

- Klaas de Groot
- Marco Hendrikse

- Germ Jan Hes

- Albert Reinstra

- Yme Vonk

- Reinder Hoekstra

- Anton Hoekstra

- Foeke Groenveld

- Frâns Veldmans

Lieder: Frâns Veldmans (06-15447666).

Training op tongersdei om 20:00 troch Wiepke Tysma as er op de freeds gjin wedstryden binne.

Nummer Datum Tijd Thuisteam Uitteam Plaats
113357 29-3-2019 19:50 VVI 45+1 Oudega 45+1 IDSKENHUIZEN
113486 29-3-2019 20:10 Oudega 45+1 Delfstrahuizen 45+1 IDSKENHUIZEN
113574 29-3-2019 20:30 Renado 45+1 Oudega 45+1 IDSKENHUIZEN
113482 29-3-2019 20:50 Oudega 45+1 HJSC 45+1 IDSKENHUIZEN
113527 12-4-2019 19:30 HJSC 45+1 Oudega 45+1 OUDEGA SUDWEST-FRYSLAN
113477 12-4-2019 19:50 Oudega 45+1 VVI 45+1 OUDEGA SUDWEST-FRYSLAN
113698 12-4-2019 20:10 Delfstrahuizen 45+1 Oudega 45+1 OUDEGA SUDWEST-FRYSLAN
113483 12-4-2019 20:50 Oudega 45+1 Renado 45+1 OUDEGA SUDWEST-FRYSLAN
113528 26-4-2019 19:50 HJSC 45+1 Oudega 45+1 HOMMERTS
113571 26-4-2019 20:10 Renado 45+1 Oudega 45+1 HOMMERTS
113484 26-4-2019 20:30 Oudega 45+1 Delfstrahuizen 45+1 HOMMERTS
113478 26-4-2019 20:50 Oudega 45+1 VVI 45+1 HOMMERTS
113572 10-5-2019 19:50 Renado 45+1 Oudega 45+1 SINT NICOLAASGA
113356 10-5-2019 20:10 VVI 45+1 Oudega 45+1 SINT NICOLAASGA
113485 10-5-2019 20:30 Oudega 45+1 Delfstrahuizen 45+1 SINT NICOLAASGA
113480 10-5-2019 20:50 Oudega 45+1 HJSC 45+1 SINT NICOLAASGA
113699 24-5-2019 19:50 Delfstrahuizen 45+1 Oudega 45+1 DELFSTRAHUIZEN
113573 24-5-2019 20:10 Renado 45+1 Oudega 45+1 DELFSTRAHUIZEN
113479 24-5-2019 20:30 Oudega 45+1 VVI 45+1 DELFSTRAHUIZEN
113481 24-5-2019 20:50 Oudega 45+1 HJSC 45+1 DELFSTRAHUIZEN