Teamfoto veraf 2018 2019 1024x768
Seleksje:
Johan Altena
Sjouke Boersma
Jacob van der Goot
Foeke Groenveld
Folkert Groenveld
Klaas de Groot
Germ-Jan Hes
Reinder Hoekstra
Jelle Osinga
Siemen Osinga
Klaas Regeling
Albert Reinstra
Evert Terpstra
Jan Thieme
Frâns Veldmans
Yme Vonk


 

Lieder: Frâns Veldmans (06-15447666).

Training op tongersdei om 20:00 troch Wiepke Tysma as er op de freeds gjin wedstryden binne.

Nummer Datum Tijd Thuisteam Uitteam Plaats
11933 6-9-2019 20:10 Bakhuizen 45+1 Oudega 45+1 STAVOREN
11775 6-9-2019 20:50 Oudega 45+1 Walde De 45+1 STAVOREN
11776 6-9-2019 20:30 Oudega 45+1 V.V. Heeg 45+1 STAVOREN
11880 6-9-2019 19:50 QVC 45+1 Oudega 45+1 STAVOREN
11778 20-9-2019 20:30 Oudega 45+1 Bakhuizen 45+1 OUDEGA GAAST SLEAT
11777 20-9-2019 19:30 Oudega 45+1 Walde De 45+1 OUDEGA GAAST SLEAT
11882 20-9-2019 20:50 QVC 45+1 Oudega 45+1 OUDEGA GAAST SLEAT
11144 20-9-2019 19:50 V.V. Heeg 45+1 Oudega 45+1 OUDEGA GAAST SLEAT
11937 4-10-2019 20:50 Bakhuizen 45+1 Oudega 45+1 BAKHUIZEN
11779 4-10-2019 20:10 Oudega 45+1 QVC 45+1 BAKHUIZEN
11780 4-10-2019 19:30 Oudega 45+1 V.V. Heeg 45+1 BAKHUIZEN
11393 4-10-2019 20:30 Walde De 45+1 Oudega 45+1 BAKHUIZEN
11939 18-10-2019 19:30 Bakhuizen 45+1 Oudega 45+1 HEEG
11782 18-10-2019 20:10 Oudega 45+1 V.V. Heeg 45+1 HEEG
11781 18-10-2019 19:50 Oudega 45+1 Walde De 45+1 HEEG
11886 18-10-2019 20:30 QVC 45+1 Oudega 45+1 HEEG
11783 1-11-2019 19:50 Oudega 45+1 QVC 45+1 OUDEGA SUDWEST-FRYSLAN
11784 1-11-2019 20:50 Oudega 45+1 Bakhuizen 45+1 OUDEGA SUDWEST-FRYSLAN
11150 1-11-2019 20:10 V.V. Heeg 45+1 Oudega 45+1 OUDEGA SUDWEST-FRYSLAN
11397 1-11-2019 19:30 Walde De 45+1 Oudega 45+1 OUDEGA SUDWEST-FRYSLAN