Teamfoto veraf 2018 2019 1024x768
Seleksje:
- Johan Altena

- Sjouke Boersma

- Siemen Osinga

- Klaas Regeling

- Jelle Osinga

- Jurjan Posthuma

- Evert Terpstra

- Jetze Terpstra
- Jacob van der Goot
- Folkert Groenveld

- Klaas de Groot
- Marco Hendrikse

- Germ Jan Hes

- Albert Reinstra

- Yme Vonk

- Reinder Hoekstra

- Anton Hoekstra

- Foeke Groenveld

- Frâns Veldmans

Lieder: Frâns Veldmans (06-15447666).

Training op tongersdei om 20:00 troch Wiepke Tysma as er op de freeds gjin wedstryden binne.

Datum

Tijd

Thuisteam

Uitteam

Plaats

14-9-2018

19:30

HJSC 45+1

Oudega 45+1

SINT NICOLAASGA

14-9-2018

20:00

Oudega 45+1

Renado 45+1

SINT NICOLAASGA

14-9-2018

20:30

VVI 45+1

Oudega 45+1

SINT NICOLAASGA

28-9-2018

20:00

Oudega 45+1

HJSC 45+1

HOMMERTS

28-9-2018

19:30

Renado 45+1

Oudega 45+1

HOMMERTS

28-9-2018

20:30

VVI 45+1

Oudega 45+1

HOMMERTS

12-10-2018

20:30

Oudega 45+1

HJSC 45+1

OUDEGA SUDWEST FRYSLAN

12-10-2018

19:30

Oudega 45+1

VVI 45+1

OUDEGA SUDWEST FRYSLAN

12-10-2018

20:00

Renado 45+1

Oudega 45+1

OUDEGA SUDWEST FRYSLAN

2-11-2018

19:30

HJSC 45+1

Oudega 45+1

IDSKENHUIZEN

2-11-2018

20:00

Oudega 45+1

VVI 45+1

IDSKENHUIZEN

2-11-2018

20:30

Renado 45+1

Oudega 45+1

IDSKENHUIZEN