Sinds 20 november 2020 bestond in samenwerking met Textielstra uit Sneek de v.v. Oudega kledinglijn al en kon er online allerlei producten van het merk Jakosport besteld worden. Nu is dat middels een webshop in een gebruiksvriendelijker (trainings)jasje gestoken. Klik hier voor de link naar deze webshop en bestel producten met opdruk van het logo van onze club, eventuele initialen en/of bedrukking van je naam! De link naar de webshop staat ook (rechts)boven in het menu.

Eindelik koe de bal dan wer rolje. Wêr normaal sprutsen it seizoen rûn dizze perioade ôfslúten wurd ha hjoed noch wol wat spilers/spilsters lêst fan spierpine. Hoewol't de trainingen fansels alwer in tiidsje los binne en ûndertusken ek foar de 26 plussers. Op in bewolkte sneon 5 juny wie der foar de senioaren fan v.v. Aldegea de mogelikheid om noch wat wedstriidsjes te spiljen op it saneamde "bier en bitterballentoernooi". In mikstoernoai dus, mei 4 teamkes. In soad fan mini slotdei, mei nei ôfrin (hoe kin it ek oars) bier en bitterballen. 

Gaat het andere Oranje (het Nederlands elftal) toch nog hoge ogen gooien op het vorig jaar uitgestelde Europese Kampioenschap voetbal of gaat bijvoorbeeld Frankrijk, Duitsland of Spanje er met de titel aan de haal? Ook v.v. Oudega kan wat dat betreft niet achter blijven met het organiseren van een EK-poule en dus heeft het bestuur de handen uit de mouwen gestoken. Klik hier om je aan te melden en de wedstrijden in te vullen. Voor de nummers 1, 2 en 3 valt er een leuke prijs te winnen dus meld je snel aan!

Eins net mear tocht mar dochs giet de bal dit seizoen noch roljen. Troch de corona kamen de kompetysje's heal oktober stil te lizzen en binne ek net mear útspile. Ek de regiocup is fan de baan...by de senioaren alteast mar net by de jeugd. In oantal jeugdteams fan OHH docht dochs mei oan dizze regiocup besteande út 4 wedstriden spile op sneon 5, 12, 19 en 26 juny. Foar de senioaren rest net mear dan traine en moarntemiddei is der op sportpark It Joo in mikstoernoai (ûnderling dus), it sa neamde "bier en bitterballentoernooi". Dit begjint om 13 oere. Publyk is noch net tagonkelik by de wedstriden mar mei dan wol (mei de maatregels) yn 'e kantine en op ús moaie dakterras (skybox) komme. 

De winner fan it managerspul It Reinjaske edysje 2020/2021 wie al in pear wiken bekend mar is no ek yn it sintsje setten troch organisator Feike Jagersma. Foar v.v. Aldegea foarsitter Gerrit Martens is it winnen fan de wikseltrofee net nij want dizze ludike priis hat wol faker by Martens op 'e skoarstienmantel stien. Njonken de wikselpriis glimket de foarsitter ek yn in gloednij tenue fan syn favorite klup Feyenoord. Op de achterkant fan it shirt syn bynamme "Krul" (yn Aldegea is hy hjir net better ûnder bekend) en rechnûmer 32 (ter eare oan syn favorite spiler Robin van Persie).