Noch in pear wiken en dan sit it núvere jier 2020 der op. It coronafirus hat 2020 grutendiels lam lein, der is net folle fuotballe. Litte we hoopje dat we yn 2021 gau wer los kinne al binne de foartekenen net hiel geunstich mar it kin allinich mar better wurde. Us diels renoveare sportpark en doarpshûs is der klear foar. Foar de herinneringen noch efkes in oantal foto's fan it fuotbalearme 2020. Doe't dit fuotbaljier út ein sette wie it firus noch in "ver van ons bed show" en spile it foaral yn Sina op. Yn maart en oktober kamen de klappen hjirre en waarden de kompetysjes troch de oerheid stil lein. Beide kearen rekke Aldegea 1 op stoom...

IMG 1866 1024x768IMG 1916 1024x768IMG 1976 1024x768IMG 2117 1024x768IMG 2203 1024x768IMG 2300 1024x768IMG 2378 1024x768IMG 2471 1024x768IMG 2524 1024x768IMG 2557 1024x768IMG 2767 1024x768IMG 2749 1024x768IMG 2829 1024x768