Eindelik koe de bal dan wer rolje. Wêr normaal sprutsen it seizoen rûn dizze perioade ôfslúten wurd ha hjoed noch wol wat spilers/spilsters lêst fan spierpine. Hoewol't de trainingen fansels alwer in tiidsje los binne en ûndertusken ek foar de 26 plussers. Op in bewolkte sneon 5 juny wie der foar de senioaren fan v.v. Aldegea de mogelikheid om noch wat wedstriidsjes te spiljen op it saneamde "bier en bitterballentoernooi". In mikstoernoai dus, mei 4 teamkes. In soad fan mini slotdei, mei nei ôfrin (hoe kin it ek oars) bier en bitterballen. 

De kommende tiid sille de trainingen noch wol efkes troch gjin. Nei alle gedachten oant july. Klik hjir (op ús facebook side dus) noch fan in lytse fotoympresje fan dit "bier en bitterballentoernooi". 

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen